313 Nama Pejuang Yang Dibawa Rasulullah ﷺ Dalam Perang Badr
By Numanza Inc.

Pejuang Perang Badr Yang Dipimpin Rasulullah ﷺ Hadapi Kaum Quraisy

Numanza.Inc - Rasulullah ﷺ hanya membawa 313 (tiga ratus tiga belas) pejuang dalam perang badr termasuk Rasulullah ﷺ.

Rincian pejuang yang mendampingi Rasulullah ﷺ dalam perang badr yaitu terdiri dari 82 sahabat Muhajirin, 61 orang dari suku Aus, dan 170 dari suku Khazraj.

Perang Badr (bahasa Arab: gazwah badr), adalah pertempuran besar pertama antar umat Islam melawan pasukan Quraisy. Pasukan kecil kaum Muslim yang berjumlah 313 (tiga ratus tiga belas) orang bertempur menghadapi pasukan Quraisy dari Makkah yang berjumlah 1000 (seribu) orang. (source: wiki - Pertempuran Badar)

Nama Para Pejuang Perang Badr Yang Dipimpin Rasulullah ﷺ

Meskipun Ustman bin 'Affân ra tidak berada di medan pertempuran, tetapi Rasulullah ﷺ memberinya bagian dari harta rampasan, karena Rasulullah ﷺ memerintahkannya untuk menjaga putri beliau ﷺ.

313 nama pejuang dalam perang badr pada tanggal 13 Maret 624 M/ 17 Ramadhan 2H selengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Sayyiduna Muhammad Rasulullah ﷺ.

2. Abu Bakar as-Shiddiq ra.

3. Uman bin al-Khattab ra.

4. Ustman bin 'Affân ra.

5. Ali bin Abu Tholib ra.

6. Talhah bin 'Ubaidillah ra.

7. Billal bin Rabbah ra.

8. Hamzah bin Abdul Muttolib ra.

9. Abdullah bin Jahsyi ra.

10. Al-Zubair bin Al-Awwam ra.

11. Mus'an bin Umair bin Hasyim ra.

12. Abdur Rahman bin 'Auf ra.

13. Abdullah bin Mas'ud ra.

14. Sa'ad bin Abi Waqqas ra.

15. Abu Kabsyah al-Faris ra.

16. Anasah al-Habsyi ra.

17. Zaid bin Harithah al-Kalbi ra.

18. Marthad bin Abi Marthad al-Ghanawi ra.

19. Abu Marthad al-Ghanawi ra.

20. Al Husain bin al-Harith bin Abdul Muttolib ra.

21. 'Ubaidah bin al-Harith bin Abdul Muttolib ra.

22. Al-Tufail bin al-Harith bin Abdul Muttolib ra.

23. Misah bin Usasah bin 'Ubbad bin Abdul Muttolib ra.

24. Abu Huzaifah bin 'Utbah bin Rabi'ah ra.

25. Subaih (maula Abi 'Asi bin Umaiyyah) ra.

26. Salim (maula Abu Huzaifah) ra.

27. Sinan bin Muhsin ra.

28. 'Ukasyah bin Muhsin ra.

29. Sinan bin Abi Sinan ra.

30. Abu Sinan bin Muhsin ra.

31. Syuja' bin Wahab ra.

32. 'Utbah bin Wahabb ra.

33. Yazid bin Ruqais ra.

34. Muhriz bin Nadhlah ra.

35. Rabi'ah bin Aksam ra.

36. Thaqfu bin Amir ra.

37. Malik bin Amir ra.

38. Mudlij bin Amir ra.

39. Abu Makhsyi Suwaid bin Makhsyi al-To'i ra.

40. 'Utbah bin Ghazwann ra.

41. Khabbab (maula 'Utbah bin Ghazwan) ra.

42. Hathib bin Abi Balta'ah al-Lakhmi ra.

43. Sa'ad al-Kalbi (maula Hathib) ra.

44. Suwaibit bin Sa'ad bin Harmalah ra.

45. Umair bin Abi Waqqas ra.

46. Al-Miqdad bin 'Amru ra.

47. Mas'ud bin Rabi'ah ra.

48. Zus Syimalain Amru bin Amru ra.

49. Khabbab bin al-Arat al-Tamimi ra.

50. Amir bin Fuhairah ra.

51. Suhaib bin Sinan ra.

52. Abu Salamah bin Abdul Asad ra.

53. Syammas bin Uthman ra.

54. Al-Arqam bin Abi al-Arqam ra.

55. Ammar bin Yasir ra.

56. Mu'attib bin 'Auf al-Khuza'i ra.

57. Zaid bin al-Khattab ra.

58. Amru bin Suraqah ra.

59. Abdullah bin Suraqah ra.

60. Sa'id bin Zaid bin Amru ra.

61. Mihja bin Akk (maula Umar bin al-Khattab) ra.

62. Waqid bin Abdullah al-Tamimi ra.

63. Khauli bin Abi Khauli al-Ijli ra.

64. Malik bin Abi Khauli al-Ijli ra.

65. Amir bin Rabi'ah ra.

66. Amir bin al-Bukair ra.

67. Aqil bin al-Bukair ra.

68. Khalid bin al-Bukair ra.

69. Iyas bin al-Bukair ra.

70. Uthman bin Maz'un ra.

71. Qudamah bin Maz'un ra ra.

72. Abdullah bin Maz'un ra.

73. Al-Saib bin Uthman bin Maz’un ra.

74. Ma'mar bin al-Harith ra.

75. Khunais bin Huzafah ra.

76. Abu Sabrah bin Abi Ruhm ra.

77. Abdullah bin Makhramah ra.

78. Abdullah bin Suhail bin Amru ra.

79. Wahab bin Sa'ad bin Abi Sarah ra.

80. Hatib bin Amru ra.

81. Umair bin Auf ra.

82. Sa'ad bin Khaulah ra.

83. Abu Ubaidah Amir al-Jarah ra.

84. Amru bin al-Harith ra.

85. Suhail bin Wahab bin Rabi'ah ra.

86. Safwan bin Wahabm ra.

87. Amru bin Abi Sarah bin Rabi'ah ra.

88. Sa'ad bin Muaz ra.

89. Amru bin Muazh ra.

90. Al-Harith bin Aus ra.

91. Al-Harith bin Anas ra.

92. Sa'ad bin Zaid bin Malik ra.

93. Salamah bin Salamah bin Waqsyi ra.

94. 'Ubbad bin Waqsyi ra.

95. Salamah bin Thabit bin Waqsyi ra.

96. Rafi' bin Yazid bin Kurz ra.

97. Al-Harith bin Khazamah bin 'Adi ra.

98. Muhammad bin Maslamah al-Khazraj ra.

99. Salamah bin Aslam bin Harisy ra.

100. Abul Haitham bin al-Tayyihan ra.

101. 'Ubaid bin Tayyihan ra.

102. Abdullah bin Sahl ra.

103. Qatadah bin Nu'man bin Zaid ra.

104. Ubaid bin Aus ra.

105. Nasr bin al-Harith bin 'Abd ra.

106. Mu'attib bin 'Ubaid ra.

107. Abdullah bin Tariq al-Ba'lawi ra.

108. Mas'ud bin Sa'ad ra.

109. Abu Absi Jabr bin Amru ra.

110. Abu Burdah Hani' bin Niyyar al-Ba'lawi ra.

111. Asim bin Thabit bin Abi al-Aqlah ra.

112. Mu'attib bin Qusyair bin Mulail ra.

113. Abu Mulail bin al-Az'ar bin Zaid ra.

114. Umair bin Mab'ad bin al-Az'ar ra.

115. Sahl bin Hunaif bin Wahib ra.

116. Abu Lubabah Basyir bin Abdul Munzir ra.

117. Mubasyir bin Abdul Munzir ra.

118. Rifa'ah bin Abdul Munzir ra.

119. Sa'ad bin 'Ubaid bin al-Nu'man ra.

120. 'Uwaim bin Sa’dah bin 'Aisy ra.

121. Rafi' bin Anjadah ra.

122. 'Ubaidah bin Abi 'Ubaid ra.

123. Tha'labah bin Hatib ra.

124. Unais bin Qatadah bin Rabi'ah ra.

125. Ma'ni bin Adi al-Ba'lawi ra.

126. Thabit bin Akhram al-Ba'lawi ra.

127. Zaid bin Aslam bin Tha'labah al-Ba'lawi ra.

128. Rib'ie bin Rafi' al-Ba’lawi ra.

129. Asim bin Adi al-Ba'lawi ra.

130. Jubr bin ‘Atik ra.

131. Malik bin Numailah al-Muzani ra.

132. Al-Nu'man bin 'Asr al-Ba'lawi ra.

133. Abdullah bin Jubair ra.

134. Asim bin Qais bin Thabit ra.

135. Abu Dhayyah bin Thabit bin al-Nu'man ra.

136. Abu Hayyah bin Thabit bin al-Nu'man ra.

137. Salim bin Amir bin Thabit ra.

138. Al-Harith bin al-Nu'man bin Umayyah ra.

139. Khawwat bin Jubair bin al-Nu'man ra.

140. Al-Munzir bin Muhammad bin 'Uqbah ra.

141. Abu 'Uqail bin Abdullah bin Tha'labah ra.

142. Sa'ad bin Khaithamah ra.

143. Munzir bin Qudamah bin Arfajah ra.

144. Tamim (maula Sa'ad bin Khaithamah) ra.

145. Al-Harith bin Arfajah ra.

146. Kharijah bin Zaid bin Abi Zuhair ra.

147. Sa'ad bin al-Rabi' bin Amru ra.

148. Abdullah bin Rawahah ra.

149. Khallad bin Suwaid bin Tha’labah ra.

150. Basyir bin Sa'ad bin Tha'labah ra.

161. Abdullah bin Umair ra.

162. Zaid bin al-Marini bin Qais ra.

163. Abdullah bin 'Urfutah ra.

164. Abdullah bin Rabi' bin Qais ra.

165. Abdullah bin Abdullah bin Ubai ra.

166. Aus bin Khauli bin Abdullah ra.

167. Zaid bin Wadi'ah bin Amru ra.

168. 'Uqbah bin Wahab bin Kaladah ra.

169. Rifa'ah bin Amru bin Amru bin Zaid ra.

170. Amir bin Salamah ra.

171. Abu Khamishah Ma'bad bin Ubbad ra.

172. Amir bin al-Bukair ra.

173. Naufal bin Abdullah bin Nadhlah ra.

174. 'Utban bin Malik bin Amru bin al-Ajlan ra.

175. 'Ubadah bin al-Somit ra.

176. Aus bin al-Somit ra.

177. Al-Nu'man bin Malik bin Tha'labah ra.

178. Thabit bin Huzal bin Amru bin Qarbus ra.

179. Malik bin Dukhsyum bin Mirdhakhah ra.

180. Al-Rabi' bin Iyas bin Amru bin Ghanam ra.

181. Waraqah bin Iyas bin Ghanam ra.

182. Amru bin Iyas ra.

183. Al-Mujazzar bin Ziyad bin Amruh ra.

184. 'Ubadah bin al-Khasykhasy ra.

185. Nahhab bin Tha'labah bin Khazamah ra.

186. Abdullah bin Tha'labah bin Khazamah ra.

187. Utbah bin Rabi'ah bin Khalid ra.

188. Abu Dujanah Sima' bin Kharasyah ra.

189. Al-Munzir bin Amru bin Khunais ra.

190. Abu Usaid bin Malik bin Rabi'ah ra.

191. Malik bin Mas'ud bin al-Badan ra.

192. Abu Rabbihi bin Haqqi bin Aus ra.

193. Ka'ab bin Humar al-Juhani ra.

194. Dhamrah bin Amru ra.

195. Ziyad bin Amru ra.

196. Basbas bin Amru ra.

197. Abdullah bin Amir al-Ba'lawi ra.

198. Khirasy bin al-Shimmah bin Amru ra.

199. Al-Hubab bin al-Munzir bin al-Jamuh ra.

200. Umair bin al-Humam bin al-Jamuh ra.

201. Tamim (maula Khirasy bin al-Shimmah) ra.

202. Abdullah bin Amru bin Haram ra.

203. Muaz bin Amru bin al-Jamuh ra.

204. Mu'awwiz bin Amru bin al-Jamuh ra.

205. Khallad bin Amru bin al-Jamuh ra.

206. 'Uqbah bin Amir bin Nabi bin Zaid ra.

207. Hubaib bin Aswad ra.

208. Thabit bin al-Jiz'i ra.

209. Umair bin al-Harith bin Labdah ra.

210. Basyir bin al-Barra' bin Ma'mur ra.

211. Al-Tufail bin al-Nu'man bin Khansa' ra.

212. Sinan bin Saifi bin Sakhr bin Khansa' ra.

213. Abdullah bin al-Jaddi bin Qais ra.

214. Atabah bin Abdullah bin Sakhr ra.

215. Jabbar bin Umaiyah bin Sakhr ra.

216. Kharijah bin Humayyir al-Asyja'i ra.

217. Abdullah bin Humayyir al-Asyja'i ra.

218. Yazid bin al-Munzir bin Sahr ra.

219. Ma'qil bin al-Munzir bin Sahr ra.

220. Abdullah bin al-Nu’man bin Baldumah ra.

221. Al-Dhahlak bin Harithah bin Zaid ra.

222. Sawad bin Razni bin Zaid ra.

223. Ma'bad bin Qais bin Sakhr bin Haram ra.

224. Abdullah bin Qais bin Sakhr bin Haram ra.

225. Abdullah bin Abdi Manaf ra.

226. Jabir bin Abdullah bin Riab ra.

227. Khulaidah bin Qais bin al-Nu'man ra.

228. An-Nu'man bin Yasar ra.

229. Abu al-Munzir Yazid bin Amir ra.

230. Qutbah bin Amir bin Hadidah ra.

231. Sulaim bin Amru bin Hadidah ra.

232. Antarah (maula Qutbah bin Amir) ra.

233. Abbas bin Amir bin Adi ra.

234. Abul Yasar Ka'ab bin Amru bin Abbad ra.

235. Sahl bin Qais bin Abi Ka’ab bin al-Qais ra.

236. Amru bin Talqi bin Zaid bin Umaiyah ra.

237. Muaz bin Jabal bin Amru bin Aus ra.

238. Qais bin Mihshan bin Khalid ra.

239. Abu Khalid al-Harith bin Qais bin Khalid ra.

240. Jubair bin Iyas bin Khalid ra.

241. Abu Ubadah Sa'ad bin Uthman ra.

242. 'Uqbah bin Uthman bin Khaladah ra.

243. Ubadah bin Qais bin Amir bin Khalid ra.

244. As'ad bin Yazid bin al-Fakih ra.

245. Al-Fakih bin Bisyr ra.

246. Zakwan bin Abdu Qais bin Khaladah ra.

247. Muaz bin Ma'ish bin Qais bin Khaladah ra.

248. Aiz bin Ma'ish bin Qais bin Khaladah ra.

249. Mas'ud bin Qais bin Khaladah ra.

250. Rifa’ah bin ra.

251. Khallad bin Rafi' bin al-Ajalan ra.

252. Ubaid bin Yazid bin Amir bin al-Ajalan ra.

253. Ziyad bin Lubaid bin Tha'labah ra.

254. Khalid bin Qais bin al-Ajalan ra.

255. Rujailah bin Tha'labah bin Khalid ra.

256. Atiyyah bin Nuwairah bin Amir ra.

257. Khalifah bin Adi bin Amru ra.

258. Rafi' bin al-Mu'alla bin Luzan ra.

259. Abu Ayyub bin Khalid al-Ansari ra.

260. Thabit bin Khalid bin al-Nu'man ra.

261. 'Umarah bin Hazmi bin Zaid ra.

262. Suraqah bin Ka'ab bin Abdul Uzza ra.

263. Suhail bin Rafi' bin Abi Amru ra.

264. Adi bin Abi al-Zaghba' al-Juhani ra.

265. Mas'ud bin Aus bin Zaid ra.

266. Abu Khuzaimah bin Aus bin Zaid ra.

267. Rafi' bin al-Harith bin Sawad bin Zaid ra.

268. Auf bin al-Harith bin Rifa'ah ra.

269. Mu'awwaz bin al-Harith bin Rifa'ah ra.

270. Muaz bin al-Harith bin Rifa'ah ra.

271. An-Nu'man bin Amru bin Rifa'ah ra.

272. Abdullah bin Qais bin Khalid ra.

273. Wadi'ah bin Amru al-Juhani ra.

274. Ishmah al-Asyja'i ra.

275. Thabit bin Amru bin Zaid bin Adi ra.

276. Sahl bin 'Atik bin al-Nu'man ra.

277. Tha'labah bin Amru bin Mihshan ra.

278. Al-Harith bin al-Shimmah bin Amru ra.

279. Ubai bin Ka'ab bin Qais ra.

280. Anas bin Muaz bin Anas bin Qais ra.

281. Aus bin Thabit bin al-Munzir bin Haram ra.

282. Abu Syeikh bin Ubai bin Thabit ra.

283. Abu Tolhah bin Zaid bin Sahl ra.

284. Abu Syeikh Ubai bin Thabit ra.

285. Harithah bin Suraqah bin al-Harith ra.

286. Amru bin Tha'labah bin Wahb bin Adi ra.

287. Salit bin Qais bin Amru bin 'Atik ra.

288. Abu Salit bin Usairah bin Amru ra.

289. Thabit bin Khansa' bin Amru bin Malik ra.

290. Amir bin Umaiyyah bin Zaid ra.

291. Muhriz bin Amir bin Malik ra.

292. Sawad bin Ghaziyyah ra.

293. Abu Zaid Qais bin Sakan ra.

294. Abul A'war bin al-Harith bin Zalim ra.

295. Sulaim bin Milhan ra.

296. Haram bin Milhan ra.

297. Qais bin Abi Sha'sha'ah ra.

298. Abdullah bin Ka'ab bin Amru ra.

299. 'Ishmah al-Asadi ra.

300. Abu Daud Umair bin Amir bin Malik ra.

301. Suraqah bin Amru bin ‘Atiyyah ra.

302. Qais bin Mukhallad bin Tha’labah ra.

303. Al-Nu’man bin Abdi Amru bin Mas’ud ra.

304. Al-Dhahhak bin Abdi Amru ra.

305. Sulaim bin al-Harith bin Tha’labah ra.

306. Jabir bin Khalid bin Mas’ud ra.

307. Sa’ad bin Suhail bin Abdul Asyhal ra.

308. Ka’ab bin Zaid bin Qais ra.

309. Bujir bin Abi Bujir al-Abbasi ra.

310. ‘Itban bin Malik bin Amru al-Ajalan ra.

311. ‘Ismah bin al-Hushain bin Wabarah ra.

312. Hilal bin al-Mu’alla al-Khazraj ra.

313. Oleh bin Syuqrat ra (khadam Nabi ﷺ ).

Firman Allah ﷻ Menyatakan Kemenangan Pasukan Rasulullah ﷺ

Allah ﷻ berfirman :

كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ

"Betapa banyak golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah. Dan Allah beserta orang-orang yang sabar. (Al-Baqarah:249)"

Dalam riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang sesuai syarat dengan syarat Imam Muslim dari hadits Jâbir, ditegaskan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

لَنْ يَدْخُلَ النَّارَ أَحَدٌ شَهِدَ بَدْرًا

"Yang ikut serta dalam perang Badar tidak akan masuk neraka" (al-Fath:9/46)


اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد

Lahul fatihah


Source: Buku Ar-Rahiqul Makhtum Sirah Nabawiyah, Penulis Syaikh Shafiyurrahman Al-Mubarakfuri, Sayid Machmoed BSA Thread.